Charakteristika školy

Základní škola má devět tříd, součástí základní školy je mateřská škola, která má dvě oddělení. Cílem základní školy je všestranný rozvoj žáka jako jedinečné mladé osobnosti, aby byla co nejlépe připravena pro další život a dokázala se po ukončení povinné školní docházky dobře orientovat v nových životních situacích. To se stalo hlavní náplní nově vytvořeného Školního vzdělávacího programu - OTEVŘENÁ ŠKOLA. Podle tohoto programu začala škola vyučovat od 1. září 2007.

Základní myšlenkou Školního vzdělávacího programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti.

Škola se v něm zaměřuje na zvýšení jazykové gramotnosti. Prostřednictvím učitelů ZŠ    v  Poličné je dětem v přípravném ročníku mateřské školy bezplatně nabízena výuka anglického jazyka zábavnou formou – „Angličtina hrou“. Na tuto výuku navazuje            1  hodina anglického jazyka v 1. a 2. ročníku základní školy. Tyto aktivity usnadňují žákům vstup do povinné výuky angličtiny od třetího ročníku základní školy.

 Dále se škola zaměřuje na  zvýšení gramotnosti výpočetní a komunikační techniky  - zavedení výuky výpočetní techniky od třetího ročníku a možností žáků využívat počítačovou učebnu v mimo vyučovací době.

Škola klade důraz na  ekologickou výchovu v rámci regionu Valašsko. Specifikou této školy bude vybudování „arboreta“ základních dřevin endemických druhů Valašska, areál bude využíván jako odborná učebna v přírodě a k relaxaci dětí v době vyučování i mimo ni. Arboretum chce škola využívat při spolupráci s ochránci přírody a možnost jeho využití nabídne škola Domečku i jiným subjektům. Možnost jeho využití nabídne škola i jiným subjektům. Arboretum se stává součásti „Otevřeného hřiště veřejnosti”.

Dětem se specifickými poruchami učení umožňuje škola a její nový program integraci    do běžných tříd. Žáci zde pracují podle individuálních plánů a plánů pedagogické podpory s přihlédnutím k jejich potřebám. Asistent pedagoga usnadňuje práci žákům zdravotně znevýhodněným, kteří vyžadují individuální přístup po celou dobu výuky. Kladem se stává nižší počet žáků       ve třídách.

Škola nabízí množství školních aktivit / školy v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, adaptační pobyty, výlety, projekty, pracovní dílny /. V době mimo vyučování si mohou děti  vybrat z bohaté nabídky zájmových kroužků / keramický, výtvarný, počítače, dramatický, dopravní, sportovní, angličtina, zdravotní,… /.

Mezi tradiční akce školy patří Vítání prvňáčků, Sportovní den, Vánoční a Velikonoční dílny, Vánoční jarmark, Karneval, Den dětí, Rozloučení s žáky deváté třídy. Na organizaci se podílí nejenom škola, ale především výbor Rady rodičů a místní složky / Svaz žen, Hasiči /. Škola klade důraz na spolupráci s rodiči, úzce spolupracuje s Radou rodičů i      se Školskou radou.

Ve škole pracuje žákovský parlament, který se podílí na utváření školního prostředí a organizuje akce pro spolužáky.

Škola je zapojena do celostátních projektů podporujících zdraví a sporty : Mc Donald cup, Peer program. Mnohaletá spolupráce s charitativní organizaci Adra  probíhá formou sbírek, přednášek a především. Škola se v posledních letech zapojuje do projektů, nejvýznamnější projekty : Šablony I, Maják, Ovoce do škol,  Mléko do škol.

Základní škola v Poličné si dává za cíl stát se komunitní školou pod názvem „OTEVŘENÁ ŠKOLA“. Chce být kulturním, sportovním a vzdělávacím centrem v místní části Poličná a otevřít se aktivitám veřejnosti nad rámec běžného provozu školy.

Objekt školy je v současnosti tvořen 4 budovami. Hlavní stará budova byla dána            do provozu 27.8.1950 a v současnosti je  propojena spojovací chodbou s nově přistaveným pavilonem národní školy, který byl dán do užívání 1. září 1982. Dále je Základní škola v Poličné propojena chodbou s nově postavenou mateřskou školou, která byla dána do užívání 12.9.1994. Nově přistavený pavilon mateřské školy slouží dětem od 10.1.2014

Od 1.1.2013 vznikla samostatná Obec Poličná. Novým  zřizovatel Základní školy a Mateřské školy se od 1.7.2014 stala Obec Poličná. K datu 1. 7. 2013 byla Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace řádně zapsána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do Sítě škol.

Základní škola  a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace je školou devíti třídní. Každý postupný ročník tvoří jedna třída. Součástí Základní školy v Poličné je školní družina s kapacitou 30 dětí. Dále školní jídelna s kapacitou 300 obědů.

 Od 1. 7. 2001 je součástí  Základní školy v Poličné i místní mateřská škola. Ve školním roce 2016 - 2017 navštěvuje Základní  školu v Poličné 147 žáků a 56 žáků navštěvuje Mateřskou školu v Poličné.

Parametry školy pro zabezpečení výuky a provozu

Počet učeben 13
Z toho kmenových 9
Odborných 4 učebna výpočetní techniky (internet), víceúčelová učebna, víceúčelová učebna výpočetní techniky, učebna školní dílny
Žákovská knihovna 1 s počítačem
Učitelská knihovna 1 s počítačem
Místnost ŠD 1 kapacita 30 žáků 
Keramická dílna 1 vypalovací pec a hrnčířský kruh
Tělocvična 1 s umělým povrchem
Cvičná kuchyně pro žáky 1  
Asfaltové víceúčelové hřiště 1 otevřeno denně veřejnosti s dozorem
Víceúčelové hřiště 1 volejbal, házená, florbal, košíková
Travnaté hřiště 1 volejbal
Počet kabinetů 10  
Počet šaten 9  
Školní kuchyně 1 kapacita 300 obědů
Školní jídelna 1 kapacita 255 obědů
Areál školního pozemku 5 školní sad, školní skleník, zelinářská část, okrasná část
Školní arboretrum   učebna v přírodě