Zapojení školy do projektů

      2019 - 2020 

Poděkování za dotaci - Oficiální stránka města Fryšták

 

„ Hurá do dílen.“

.

Název projektu:Hurá do dílen.

Registrační číslo projektu: MaS05-19/006

 

Stručný obsah projektu:

                                                    Projekt Zlínského kraje podporuje vybavení dílem na základních školách v rámci polytechnické výchovy.

 

                                                                        Neinvestiční dotace  z Fondu Zlínského kraje  je v  celkové výši 70 000,-Kč.

 

2017 - 2020  

Investice do rozvoje vzdělání     

„ Maják “

 

 

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

 

ZŠ a MŠ Poličná spolupracuje / jako partner / na projektu „Maják - síť kolegiální podpory“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 - 010/0000517, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání s příjemcem - Střední školou informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069.

Finanční podpora partnera ZŠ a MŠ Poličná na projektu činí 716.000,- Kč.

 

   

                                                  

ZDRAVÉ ZUBY 

ZŠ Poličná se zapojila do realizace projektu ZDRAVÉ ZUBY. Je to komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a jeho odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21 

 

RECYKLOHRANÍ 

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Každý žák má možnost přinést do školy nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač), baterie a akumulátory. Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které zadávají organizátoři projektu. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz

2011 - 2013

Investice do rozvoje vzdělání

EU PENÍZE ŠKOLÁM ZŠ

Poličná se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny mimopražské základní školy v ČR. Je zcela financován z evropského sociálního fondu bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele. Podrobné informace o projektu viz www.eupenizeskolam.cz. Žádost o poskytnutí dotace z ESF na náš projekt s názvem „ Moderní škola 2010 “ byla schválena v celkové výši 883 169,00 - Kč. Realizace projektu byla zahájena na začátku února 2011, délka projektu trvá 30 měsíců - od 28.2. 2011 do 30.8.2013. Celá realizace je po celou dobu kontrolována, vždy po půl roce se zasílají tzv. monitorovací zprávy, na konci projektu se vyhotovuje závěrečná monitorovací zpráva a hlavně přesné a důkladné vyúčtování přidělené dotace. Přidělené prostředky použijeme na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy v následujících oblastech : výuka cizích jazyků, využívání informačně komunikačních technologií ( ICT ), matematická gramotnost a výuka přírodních věd. Získané peníze budou použity na nákup nové výpočetní techniky (včetně interaktivních tabulí), dalších učebních pomůcek pro moderní interaktivní výuku, tvorbu výukových materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem bude vytvořeno 564 digitálních učebních materiálů. Celý projekt směřuje ke zvýšení zájmu žáků o výuku. Pořízením moderní technologie se zlepší konkurenceschopnost našich žáků, celkový rozvoj a atraktivita školy.

 

Seznam vytvořených materiálů

Investice do rozvoje vzdělání

OVOCE DO ŠKOL 

 

Naše škola se zapojila do nového projektu „Ovoce do škol“, který je financován z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR. To znamená, že jednou týdně dostanou žáci 1. stupně ZŠ ovoce nebo zeleninu zdarma. Předmětem podpory je čerstvé ovoce a zelenina, dále balené ovocné a zeleninové šťávy bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Cílem projektu je vést žáky ke změnám stravovacích návyků, ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity. Součástí projektu budou také doprovodné aktivity v podobě školních projektů. Více informací o projektu na adrese www.ovocedoskol.eu.

 

 

 

 

Investice do rozvoje vzdělání

2015

Projekt Výzva č. 56

 Základní škola Poličná realizuje projekt „ Rozvoj čtenářství, cizích jazyků “ 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1685
Název projektu: Rozvoj čtenářství

Neinvestiční účelová dotace: 354 062,- Kč

Realizace projektu: od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1.1. pro oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1, Počáteční vzdělávání. Vytvořili jsme projekt „Rozvoj čtenářství". Projekt byl MŠMT přijat.
 

Na základě MŠMT stanovených pravidel škola po procesu hodnocení a schválení získala částku             354 062,- Kč.
Naše škola si v rámci tohoto projektu vybrala následující oblasti, které podpoří:


1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Škola využije prostředky v této aktivitě pro zavedení Čtenářských dílen v osmi ročnících, nakoupí minimálně 400 kusů knih v papírové podobě, (obnovení knižního fondu v žákovské knihovně). Můžeme případně nakoupit i elektronické čtečky knih nebo odbornou literaturu pro pedagogy, která se týká čtenářských dílen.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Dva učitelé školy absolvují intenzivní jazykový kurz v délce trvání 10 dní.

 

2015-2016

 

Investice do rozvoje vzdělání

 

OP VK - výzva č. 57

Základní škola Poličná realizuje projekt " Technické vzdělávání ", zaměřený na rozvoj technických dovedností.

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 57

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs_č.57

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1.

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Typ projektu: IP – ostatní

Název projektu: Technické vzdělávání

Rozpočet projektu: 204 112,- Kč

Název klíčové aktivity: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Název podporované aktivity: Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

Cíle realizace klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Popis realizace klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.

 

ZŠ Poličná se zapojila do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - výzva  číslo 57.

Z této výzvy čerpáme dotace na následující šablony:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (šablona č. 1).    Podstatou této šablony je na základě vytváření žákovských výrobků podpořit technické dovednosti žáků, rozvíjet klíčové kompetence žáků v této vzdělávací oblasti a motivovat je k výběru budoucí profesní orientace.

 Získaná částka 204 112,- Kč bude využita na vybavení školní dílny pro práci se dřevem a kovem.

 

2013 - 2017

Investice do rozvoje vzdělání

 

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní

výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Zkrácený název: Centra vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2013

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 06. 2015

Obsah projektu :

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.

Cíl projektu:

V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoře, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace, technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, žáci budou získávat znalosti a praktické zkušenosti při vzájemné spolupráci škol.

 

 

Pozice v projektu:

Partner projektu: Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Spolupracující ZŠ:      ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí

                                      ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí

                                    ZŠ Poličná

                                      ZŠ Lešná

 

2015-2016

Investice do rozvoje vzdělání

 

NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU    VÝZVA Č. 56

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/56.1685

Název projektu: Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Poličná  / 354 062,00 Kč /

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR

                                                  

NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU VÝZVA Č. 57

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/57.1455 /

Název projektu: Technické vzdělávání  /204 112,00 Kč /

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR

 

                                   

 

2017 - 2020  

Investice do rozvoje vzdělání     

„ Maják “

 

 

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

 

ZŠ a MŠ Poličná spolupracuje / jako partner / na projektu „Maják - síť kolegiální podpory“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 - 010/0000517, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání s příjemcem - Střední školou informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069.

Finanční podpora partnera ZŠ a MŠ Poličná na projektu činí 716.000,- Kč.

 

2017 - 2019  

 

Investice do rozvoje vzdělání    

                                                   

„ Šablony pro MŠ a ZŠ I “

 

Ve školním roce 2016/2017  se ZŠ a MŠ Poličná   zapojí do dalšího dotačního výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I  z OP VVV spolufinancovaného EU a rozpočtem MŠMT ČR. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, případně chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt umožní zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Přispěje k rozvoji matematické gramotnosti a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem

 

 

 

2019 - 2021 / prodlouženo do 28.2.2022/  

Investice do rozvoje vzdělání     

„ Šablony pro MŠ a ZŠ Poličná II.“

.

Název projektu:Šablony pro MŠ a ZŠ Poličná II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014072

 

Stručný obsah projektu:

       Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol, zaměstnavatelů a odborníků různých oblastí.

Pro žáky i jejich rodiče budou připravena projektová odpoledne. Mimo školu proběhnou i projektové dny. Pro žáky budou dále probíhat aktivity rozvíjející čtenářskou a matematickou gramotnost,  ICT. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem bude probíhat doučování.

Do projektu je zapojena mateřská škola, základní škola i školní družina.

 

                                                                               Neinvestiční dotace  je v  celkové výši 1 319 051,-Kč.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      2021 - 2023  

Investice do rozvoje vzdělání    

                                                   

„ Šablony pro MŠ a ZŠ III. “

 

Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Poličná III.

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020769

 

Ve školním roce 2021/2022  se ZŠ a MŠ Poličná  zapojí do dalšího dotačního výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ III. z OP VVV spolufinancovaného EU a rozpočtem MŠMT ČR.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

  Neinvestiční dotace  je v  celkové výši  718 734,-Kč.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      2022

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

                                        Naše škola využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie Covid - 19.

Jedná se o doplňkový program, který se zaměřuje na nahrazení výpadku vzdělávání, a to formou doučování žáků.

  • projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy
  • finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU 

 

 

 

 

2022 - 2023

Sebeobrana pro žáky ZŠ Poličná

 

 Dne 11. dubna 2022 byla schválena  Žádost o poskytnutí dotace, registrační číslo MaS06-22/039, název projektu „Sebeobrana pro žáky ZŠ Poličná“, byla vybrána k poskytnutí dotace Zlínským krajem, a to částkou ve výši 46 000 Kč, tj. 69,70 % celkových způsobilých výdajů specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace.  

Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje. Důvodem poskytnutí dotace je záměr zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dotčené cílového skupiny. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. V rámci uvedené poskytnuté dotace se očekává, že se u žáků podpořených škol zvýší povědomí o tom, jak se chovat v krizových situacích a současně se zvýší zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času.

 

 

                                                                         2023

                                                                                                                                                       

Sebeobrana pro žáky ZŠ Poličná II"

 

 Dne 21. 3. 2023 nám bylo zasláno Sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí dotace v Programu MaS06-23 Podpora sebeobrany žáků na základních školách.

 

Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje. Důvodem poskytnutí dotace je záměr zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dotčené cílového skupiny. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. V rámci uvedené poskytnuté dotace se očekává, že se u žáků podpořených škol zvýší povědomí o tom, jak se chovat v krizových situacích a současně se zvýší zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času.