Vzdělávací program

Základní škola v Poličné poskytuje základní vzdělání a její činnost se řídí Zákony č. 561 / 2004 Sb., č.562 / 2004 Sb., a č. 109/ 2002 Sb. Postupně od 1.9.2011 je na ZŠ v Poličné ve všech ročnících uplatňován Školní vzdělávací program ,,Otevřená škola ".

V rámci plnění osnov a výuky škola zajišťuje

Jako součást výuky

 • Kurz „Ochrana člověka za mimořádných situacích“ pro žáky 1. - 9. třídy
 • Školu v přírodě pro žáky 1. - 5. třídy
 • Lyžařský kurz pro žáky 6. - 8. třídy
 • Cvičení v přírodě pro žáky 1. - 9. třídy

Povinně volitelné předměty

 • Informatika
 • Německý jazyk
 • Tělesná výchova
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Vlastivěda
 • Zeměpis
 • Přírodopis

Nepovinné předměty

 • Základy práce na PC
 • Výuka náboženství
 • Většina nepovinných předmětů převedena do zájmových kroužků
  / anglický jazyk 1. a 2. třída, sportovní hry, pohybové hry, výtvarný kroužek, . . ./

Školní vzdělávací program v PDF dokumentu