Kategorie: Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Co nabízíme

Co nabízíme

Co nabízí Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace

Podporujeme výuku cizích jazyků od 1. ročníku - výuka angličtiny probíhá nenásilnou formou od    1. třídy, výuka druhého jazyka/ N j / od 7. ročníku.

Podporuje vztah k ekologii. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k přírodě, vnímají interakci člověka a přírody, učí se ochraňovat přírodní prostředí zapojením do  řady projektů s environmentální tematikou. Díky pěkné poloze a rozlehlosti areálu a Školnímu arboretu mají možnost oblast environmentální výchovy rozvíjet přímo ve škole.

V oblasti informačních a  komunikačních  technologií  rozvíjíme dovednosti všech žáků. Ti se naučí využívat výpočetní, komunikační techniku  i audiotechniku nejen v předmětech, ale i v běžném životě. K tomu slouží nově vybavené 2 počítačové učebny, interaktivní tabule a nová audio a video technika.

Splňujeme hlavní podstatu Komunitní školy. Organizujeme akce ve spolupráci s rodiči, místními občanskými sdruženími. Prostory školy a jejího okolí otvíráme životu místních komunit i mimo provoz školy.

Nabízíme:

 • školu rodinného typu, pozitivní klima školy, přátelskou atmosféru
 • přípravu dětí na školu (spolupracujeme s mateřskou školou)
 • logopedii - pro děti s vadami řeči
 • v hodinách netradiční formy výuky -  projektové vyučování  
 • individuální a respektující přístup k žákům
 • řadu mimoškolních a mimotřídních akcí
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • výuka informatiky od 3. ročníku (dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci)
 • výuka plavání (2. a 3. třídy)
 • dvě počítačové učebny s výukovými programy
 • kvalitně vybavené učebny se 7 interaktivními tabulemi
 • krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby s herními prvky
 •  nadstandardní péči o žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami - možnost využití speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence na základě doporučení školských poradeských zařízení       
 • prevenci proti sociálně patologickým jevům
 • školní družinu od 6, 30 hodin, do 16.00 hodin
 • zájmové kroužky - keramický kroužek, draatický kroužek, , pěvecký sbor, sportovní kroužek, střelecký kroužek aj
 • školní knihovnu   - přes 500 knižních titulů
 • nově vybavenou kuchyňku pro žáky
 • keramickou dílnu· 
 • moderní víceúčelové hřiště
 • o přestávkách možnost hraní stolního fotbálku, relaxace ve čtenářském koutku, pobyt na hřišti a ve školním arboretu
 • pobyty v přírodě a výlety s dětmi, adaptační pobyty, exkurze, výlety
 • na škole pracuje školská rada, rada rodičů a žákovský parlament
 • pravidelné mimoškolní akce s rodiči a mnoho dalšího

                                   Jste srdečně zváni na všechny akce pořádané školou (sledujte www.zs-policna.cz)

Velice si vážíme zájmu rodičů, kteří se rozhodli v minulých letech umístit své děti na naši školu. Věříme, že je to odrazem naší dlouholeté práce a kladného vztahu k dětem.

K zápisu uvítáme všechny malé předškoláky.

 

print Formát pro tisk