Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 rss

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne na Základní škole a Mateřské škole Poličná 276, p. o. dvěma možnými způsoby:

 - osobní návštěva zákonných zástupců ve škole dne 15. dubna 2021 od 8 do 14 hodin

- elektronické podání v období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu, po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude však nyní součástí zápisu.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

3. poštou

4. osobní podání po telefonické domluvě / 731510735/: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 jméno a příjmení žadatele (dítěte),

 datum narození,

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

Doložení rodných listů stačí prostou kopií mailem.

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 jméno a příjmení tohoto zástupce,

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 / ke stažení/

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 / dokument ke stažení /


Pomůcky do 1.třídy

Pomůcky do 1.třídy

Autor: Žilinská Pavla  •  Vydáno: 25.11.2016 18:39  •  Přečteno: 935x

Co nabízíme

Co  nabízíme

Autor: Žilinská Pavla  •  Vydáno: 25.11.2016 18:33  •  Přečteno: 1022x

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Autor: Žilinská Pavla  •  Vydáno: 28.12.2014 16:57  •  Přečteno: 1372x