Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

se koná: 13.5.2021

v době:  8.30 – 15.30 hod

 

            K zápisu přineste:

          vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ

          rodný list dítěte

          občanský průkaz

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání 13.5.2021 od 8.30 do 15.30: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované / ke stažení viz níže/ a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 

 

Formulář žádosti a Prohlášení o očkování dítěte si můžete vytisknout

nebo vyzvednout v ředitelně ZŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnámu vzdělávání

Čestné prohlášení 

 

Kritéria pro přijetí  k nahlédnutí zde.

 

 

 

 

Mateřská škola Poličná je dvoutřídní mateřská škola rodinného typu. Nachází se v příjemném prostředí, preferuje zdravý pohyb dětí na čerstvém vzduchu.

Děti vedou kvalifikované pedagogické pracovnice v moderně vybavených třídách.

 

Mateřská škola organizuje:

 • bohatý a zajímavý program během dne v rámci plnění  RVP PV
 • předplavecký výcvik
 • tematické výlety a exkurze (pobyty v solné jeskyni, návštěvy Valašského muzea v přírodě, zábavných center aj.), divadelní představení loutková i hraná
 • aktivity vztahující se k vzdělávacímu programu v MŠ (Karneval, Den čertíků, Barevný týden, Cestu za pokladem, Uspávání broučků atd.)
 • přednášky a workshopy pro rodiče

print Formát pro tisk