Kategorie: Aktuality a informace

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ a MŠ Poličná 276, p. o.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními Volebního řádu školské rady pro základní, střední a vyšší odborné školy zřizované Zlínským krajem, schváleného usnesením Rady Zlínského kraje č.0211/ROZ/12 ze dne 5. 3. 2012.

vyhlašuji volby do školské rady na funkční období

od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024,

kterými bude volen:

a) člen školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků, 

b) člen školské rady  zastupující pedagogické pracovníky školy.

Školská rada ZŠ a MŠ Poličná 276, p. o. pracuje ve tříčlenném složení. Jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků, jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy a jednoho člena jmenuje zřizovatel.

K zajištění přípravy a průběhu voleb jmenuji volební komisi ve složení:

1. Iveta Drdová

2. Mgr. Radka Šimčíková

Kandidatura do školské rady se uplatňuje písemně vyplněním přihlášky, která je zveřejněna v příloze tohoto vyhlášení, a jejím doručením poštou či osobně do kanceláře školy.

Seznam kandidátů bude uzavřen dne 15. 6. 2021 v 16:00 hodin a následně bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Organizace voleb

 

Den a čas

Hlasovací místnost

volba  zástupce pedagogických pracovníků

22. 6. 2021 od 7:00 do 11:00

kancelář školy

volba zástupce žáků a zákonných zástupců

22. 6. 2021 od 12:00 do 16:00

kancelář školy

 

Volby proběhnou tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do hlasovací urny.  Lístek obdrží voliči v hlasovací místnosti. Na hlasovacím lístku musí být označen právě jeden kandidát, v opačném případě je hlasovací lístek neplatný. 

Na jednoho žáka připadá jeden hlas, tj. za nezletilého žáka je oprávněn volit pouze jeden zákonný zástupce. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit příslušné členy školské rady. Totožnost volič prokazuje platným občanským průkazem nebo pasem.

Zvoleným členem školské rady se stává kandidát s největším počtem získaných hlasů (v případě shody získaných hlasů se postupuje dle Volebního řádu vydaného Radou Zlínského kraje).

Zápis o provedení a výsledcích voleb zveřejní volební komise bezprostředně po ukončení voleb na webových stránkách školy.

V Poličné 4. června 2021                                               Mgr. Pavla Žilinská

                                                                                             ředitelka školy

 

 

Přílohy

Přihláška kandidáta /ke stažení zde/

odkaz na řád schválený Zlínským krajem - http://www.gjszlin.cz/gztgm/dokumenty/skolskarada/volebni-rad-sr-2015.pdf

print Formát pro tisk