Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Příkaz ředitelky školy pro školní rok 2020/2021

Specifická provozní a organizační pravidla související se zvláštními či mimořádnými opatřeními a vyplývající z nařízení či doporučení republikových, krajských či místních orgánů (MZ, MŠMT, KHS, zřizovatel,…) související s COVID – 19.

 

Pravidla nad rámec školních a vnitřních řádů související se situací vyvolanou epidemií onemocnění COVID – 19 platná od 1. 9. 2020.

 1. Vstup do základní školy
 1. Při vstupu do školy je každý povinen vydezinfikovat si ruce (dezinfekce je umístěna u hlavního vchodu do školy).
 2. Všechny cizí osoby vstupují do prostor školy pouze s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest.
 3. Do školy je umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům. Doprovod žáků 1. třídy (rodiče, prarodiče) může děti do třídy doprovázet maximálně do 11. 9. 2020. Ostatní osoby mohou do školy pouze po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem školy. Žákovi (zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 4. Žáci nesmí pouštět do školy cizí osoby.

 

 1. Vstup do mateřské školy
 1. Při vstupu do školy je každý povinen vydezinfikovat si ruce (dezinfekce je umístěna u vchodu do školky).
 2. Dítě do šatny doprovází vždy jen jeden z rodičů.
 3. Rodiče vstupují do školky jednotlivě. V šatnách vyčkají, až šatnu opustí předchozí rodič, pak teprve vstupují. Dodržují 2metrové vzdálenosti.
 4. Rodiče nevstupují do tříd.
 5. Všechny cizí osoby vstupují do prostor školky pouze s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest.
 6. Děti ani rodiče nesmí pouštět do školky cizí osoby.
 7. V případě projevení příznaků onemocnění bude dítěti měřena teplota. O této situaci budou telefonicky informováni zákonní zástupci. Dítě bude pod dohledem zaměstnance školy v izolační místnosti. Zákonní zástupci mají povinnost si dítě neprodleně vyzvednout, telefonicky kontaktovat dětského lékaře a informovat vedení školy o příčině onemocnění.
 8. Zákonní zástupci mají povinnost neprodleně nahlásit vedení školy nařízenou karanténu svých dětí, případně kontakt s nakaženou osobou.
 9. V případě změny kontaktních údajů (telefonní čísla, e-mailové adresy) informujte písemnou formou učitelky, případně vedení školy.

 

 1. Ve vyučování
 1. Po celou dobu pobytu ve škole se ve společných prostorách (šatny, chodby, WC) všichni zdržují co nejkratší dobu.
 2. O přestávkách se žáci zdržují v učebnách, opouštějí je jen při cestě na WC, při přesunu do jiné učebny. Přesuny mezi třídami jsou omezeny na nezbytně nutné případy.
 3. V učebnách žáci dodržují daný zasedací pořádek.
 4. Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt (vydezinfikovat) ruce.
 5. Určení zaměstnanci školy pravidelně několikrát denně dezinfikují sociální zařízení, vypínače, umyvadla a při výměně žáků ve třídě dezinfikují klávesnice počítačů).
 6. Pravidelně se všechny prostory školy větrají (několikrát během hodiny).
 7. Při zjištění příznaků onemocnění je žákovi změřena teplota, je oddělen od spolužáků a pod dohledem zaměstnance školy čeká v izolační místnosti na zákonného zástupce, který má povinnost neprodleně žáka vyzvednout. Zákonný zástupce si žáka vyzvedne, telefonicky kontaktuje lékaře a školu informuje o příčině onemocnění.
 8. Na hodinu tělesné výchovy čekají žáci ve svých třídách, kde si je vyzvedne vyučující.
 9. Před vstupem do tělocvičny a dílen si žáci ve třídě řádně umyjí ruce antibakteriálním mýdlem (případně použijí dezinfekci).
 10. Při školních besedách s externím pracovníkem či při přesunu žáků v autobuse používají žáci i jejich pedagogický doprovod roušku či jinou ochranu dýchacích cest.
 11. Zákonní zástupci mají povinnost neprodleně nahlásit vedení školy nařízenou karanténu svých dětí, případně kontakt s nakaženou osobou.
 12. V případě změny kontaktních údajů (telefonní čísla, e-mailové adresy) informujte písemnou formou třídní učitele, případně vedení školy.

 

 1. V jídelně
 1. Na obědy chodí jednotlivé třídy dle speciálního rozpisu. Před vstupem do jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. U stolů nesedí žáci z různých tříd.
 2. 1.den nemoci žáka mají zákonní zástupci možnost vyzvednout si jeho oběd v době od 11 do 11.30 hodin v jídelně školy.

 

 1. Ve školní družině
 1. Ranní provoz – žáci ve třídě dodržují rozestupy
 2. Odpolední provoz – I. oddělení: 1. a 2. třída, II. oddělení: 3. a 4. třída a 1 žákyně z 5. třídy a 1 žákyně z 6. třídy.
 3. Žáci obou oddělení školní družiny se nesetkávají.
 4. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny používají zákonní zástupci školní videotelefon. Do budovy školy nevstupují.

 

 1. Obecné zásady
 1. Zaměstnanci školy průběžně připomínají žákům a cizím osobám hygienická a protiepidemická opatření a kontroluji jejich dodržování.
 2. Žáci jsou povinni se řídit pokyny zaměstnanců školy.
 3. V případě nemoci či příznaků nemoci (nejen COVID-19) do školy žáci, zaměstnanci ani jiné osoby nevstupují.
 4. Zaměstnanci školy mají povinnost neprodleně nahlásit vedení školy nařízenou karanténu, případně kontakt s nakaženou osobou.
 5. V případě změny kontaktních údajů (telefonní čísla, e-mailové adresy) informujte vedení školy.

                                                         

                                                                                  Mgr. Pavla Žilinská

                                                                                       ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk