Kategorie: Aktuality a informace, Informace - Zápis 2018

Pozvánka na zápis 2018

Pozvánka na zápis 2018

   Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy, kde na Vás i Vaše děti čeká překvapení.


Zápis proběhne ve středu  11. dubna 2018       od  12:30  do  17:00 hodin

K zápisu je potřeba přinést:
- rodný list dítěte
- platný občanský průkaz zákonných zástupců
- u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu
 (popř. platné vízum)
všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí apod.)
- v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste vyplněný formulář 


Pro školní rok 2018/2019 jsou dle zákona zapisovány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.
Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.
Věk dítěte podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

S touto změnou souvisí i druhá významná změna. Pokud budete uvažovat o odkladu povinné školní docházky, budete muset potřebné dokumenty doložit v období zápisu. Zajistěte si proto termín v pedagogicko-psychologické poradně v dostatečném předstihu. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a  odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona).

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Práva a povinnosti rodičů:
odst. (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


odst. (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
(Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.)
V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit zákonní zástupci s dítětem do školy, zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj, případně mohou přijít k zápisu v předem domluveném termínu (telefon ředitelky školy).


Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k vzdělávání je vždy zákonnému zástupci zasláno písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou.


Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
- požádají písemně v době zápisu nejpozději do 30. 4. 2018
- žádost musí být doložena doporučujícími posouzeními: školského poradenského zařízení a dětského resp. odborného lékaře (nebo klinického psychologa)
Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o odklad povinné školní docházky, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu. Chybějící podklady pak musí dodat nepozději do 30. 4. 2018, jinak ředitelka školy souhlas s odkladem školní docházky nemůže udělit.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek i žádost o odklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole, před pracovníkem školy.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.
                                                              Děkujeme Vám za zájem o naši školu.

 

print Formát pro tisk