Kategorie: Aktuality a informace

Povinné testování žáků 7. a 9. ročníku před přijímacími zkouškami

Informace MŠMT k povinnému testování žáků 7. a 9. ročníku před přijímacími zkouškami na střední školu neleznete na uvedeném odkazu:

Testovani-prijimaci-zkousky.pdf

§
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.


 Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-
19, který není starší 7 dní.

 

Žáci naší školy si předem telefonicky domluví dle data přijímacích zkoušek termín testování přímo ve škole, kde obdrží i Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
§
 Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90
dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.


Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:
I
 V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně
bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
§
 Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2.
 Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti
a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou
RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku
preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

print Formát pro tisk