Kategorie: Aktuality a informace

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
Str. 1 z 2 
Praha , 6. března 2020 Č. j.: MZDR  5503/2020-10/PRO *MZDRX019CC3T* MZDRX019CC3T 
M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 
I. 
 
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. 
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. 
 
 
 

 
 
Str. 2 z 2 
 
II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
                                                                    Odůvodnění:  
 
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. 
 
Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 z Italské republiky. 
 
Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů a primátorem hlavního města Prahy. 
 
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.   Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání. 
 
 
 
 
                                                                           Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA                                                                                          ministr zdravotnictví 
 
 
           p o d e p s á n o   e l e k t r o n i c k y 

print Formát pro tisk