Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Kriteria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Kriteria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, příspěvková organizace v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen školský zákon ) a ve spolupráci se zřizovatelem vydává následující kritéria, podle kterých bude postupováno v případě, že počet žádostí o přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání převýší počet volných míst.

 

Dodatek :

1.      Dítě, které dovrší do 31.8. 2018 5 let, nemusí mít potvrzení o povinném očkování

2.      Dítě, které je mladší, musí mít potvrzení, že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – v souladu s § 34 ods. 5 zákona č.561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

3.      Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

 

Kriteria

                                                                              Počet bodů

1.

     Věk

    dítěte

 

5 let dosažených k 31.8.2018                                           15

4 roky dosažené k 31.8.2018                                           10

3 roky    dosažené k 31.8.2018                                         5

3 roky    dosažené k 31.12.2018                                       1

           

             2.

Trvalý pobyt v Poličné / příslušném školském

obvodu dané  MŠ u dítěte, které dosáhlo věku                  5

minimálně 3 let k 31.8.2018

    

             3.

 

Bydliště Poličná                                                                3

 

POSTUP:  - Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.  Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od  nejstaršího po nejmladší).

 

V Poličné, dne 15. března 2018                                  Mgr. Žilinská Pavla, ředitelka školy                                                   

print Formát pro tisk