Kategorie: Aktuality a informace

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Termíny

Žáci mají pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

Čtyřleté obor– 8. června 2020

Víceletá gymnázia – 9. června 2020

Náhradní termín přijímacích zkoušek - 23. 6. 2020 (pro všechny obory pro žáky, kteří se z vážných důvodů řádně omluvili z 1. termínu PZ – písemnou formou řediteli střední školy nejpozději do 3 dnů)

Žáci by k jednotné přijímací zkoušce měli dostat pozvánku koncem května.

 

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce na prvním místě.

(Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.)

 

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Střední škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 dnů po termínu JPZ, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání  proti tomuto rozhodnutí není možné. Žák, který nebyl přijat, však může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o nepřijetí, podat žádost o vydání nového rozhodnutí. (Jde o případy, kdy na danou střední školu neodevzdali všichni přijatí žáci zápisové lístky, a tak škola může přijmout další žáky, kteří splnili kritéria přijímacího řízení.)

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný - do 23. června 2020.

Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí ředitele střední školy.

print Formát pro tisk